บริษัทแปลภาษา เอเวอร์กรีน ทรานสเลชั่น เซอร์วิส คือผู้ชำนานการในด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม ทัวร์ (นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น)

นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

  • HOME »
  • นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

EverGreen Translation Services (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักดีว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทในสังคมที่ต้องปกป้อง ต้องบริหารจัดการข้อมูลอย่างเช่นชื่อ ที่อยู่ e-mail address ที่สามารถระบุถึงตัวตนของลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานบริษัท (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”) อย่างรัดกุม ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
บริษัทจะกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน และจะไม่ใช้เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ อนึ่ง หากกฎหมายได้บัญญัติในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ เฉพาะ บริษัทจะไม่ใช้งานนอกเหนือวัตถุประสงค์นั้น

3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อมีความจำเป็นต้องขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลมาเท่าที่จำเป็นต่อการใช้ในการงาน ด้วยวิธีที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย

4. การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม
บริษัทจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ และมีระบบป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ, ป้องกันการสูญหาย, เสียหาย, ปลอมแปลง, หรือรั่วไหล

5. ข้อจำกัดในการนำเสนอต่อบุคคลที่สาม
หากมิได้รับความยินยอมจากลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานบริษัท หรือกฎหมายไม่อนุญาตแล้ว โดยหลักการ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเสนอต่อบุคคลที่สาม ทว่า ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน กรณีที่ถูกร้องขอให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่มีการควบรวม กรณีเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตัวไว้เป็นพิเศษ บริษัทอาจเสนอข้อมูลต่อบุคคลภายนอกโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานบริษัท

6. การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ
บริษัทจะไม่ให้ได้มา-ใช้งาน-นำเสนอต่อบุคคลที่สามซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ (เช่น ความเห็นทางการเมือง, ศาสนา, มีพันธะกับสหภาพแรงงาน, ประชาชน-เผ่าพันธุ์, ชาติตระกูล, ที่อยู่ถาวร, การรักษาพยาบาล เป็นต้น) ของลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานบริษัท เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการปฏิบ้ติงานของบริษัท โดยมิได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานบริษัท

7. การเฝ้าติดตามผู้ร้องขอ
เมื่อมีการร้องขอจากบุคคลที่สามขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องให้ผู้ร้องขอเซ็นสัญญารักษาความลับ และติดตามดูว่ามีการควบคุมข้อมูลอย่างถูกต้องปลอดภัย

8.ติดต่อสอบถาม
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถาม

TEL +81 50-1148-5702

ブログ

เราทำการปรับปรุงโฮมเพจโฉมใหม่แล้ว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยนชมโฮมเพจของบริษัทของเราค่ะ ในครั้งนี้ทางเอเวอร์กรีนของเราได้ทำก …

PAGETOP